Privacyverklaring Medi-Access

Deze privacyverklaring (Privacyverklaring) beschrijft de wijze waarop IQVIA Solutions (IQVIA of wij) uw gegevens verwerkt bij het aanbieden van de Medi-Access toegangs- en authenticatiediensten (Diensten).

Welke gegevens verwerken we?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u:

  • Achter- en voornamen
  • Contactgegevens (waaronder email adres en telefoonnummer)
  • Specialisme
  • Officiële registratiegegevens

IQVIA kan voor de verificatie gebruik maken van gegevens die in haar OneKey® database staan.

Waarvoor verwerken wij deze gegevens?

Wij verwerken deze gegevens waar dat noodzakelijk is om u onze Diensten te verlenen in overeenstemming met onze Voorwaarden.

Verder kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken voor onze gerechtvaardigde belangen en die van derden, zolang deze belangen prevaleren over de rechten en vrijheden van de gebruikers van onze Diensten. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegeven te verwerken om de Diensten te verbeteren, uw gegevens voor verenigbare doeleinden te gebruiken en om met u in contact te blijven over producten en diensten van IQVIA.

Daarnaast kunnen wij uw gegevens verder verwerken met uw toestemming (die u te alle tijden in kunt trekken). Wanneer dat het geval is geven we u meer informatie zodat u zich voorafgaand goed kan informeren.

Tot slot verwerken we uw gegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op IQVIA van toepassing zijn.

Met wie delen wij deze gegevens?

Bij onze dienstverlening maken wij gebruik van een aantal externe dienstverleners, zoals onze hosting provider, emailprovider en CRM-dienstverlener. Ook kunnen we gebruik maken van professionele ondersteuning op het gebied van IT-beveiliging, boekhouding of juridische bijstand.

IQVIA is onderdeel van een groep van ondernemingen die wereldwijd opereren (zie hier voor meer informatie. Hoewel uw gegevens in beginsel in Nederland verwerkt kunnen worden, betekent dit dat uw gegevens ook doorgegeven kunnen worden naar landen die een andere of meer beperkte bescherming van uw gegevens voorstaan. Waar uw gegevens worden doorgegeven naar landen buiten de EEA en deze landen geen goedkeuringsbesluit hebben gekregen van de Europese Commissie, dan zal IQVIA nadere waarborgen nemen, bijvoorbeeld middels door de Commissie goedgekeurde modelcontracten, bindende bedrijfsvoorschriften, certificaten of gedragscodes.

Ook kunnen we uw gegevens delen met uw verdere toestemming, met bevoegde rechters of overheidsinstanties wanneer dat in overeenstemming met de wet is, of aan een onderneming waarmee IQVIA fuseert, of aan wie sommige of alle van haar bedrijfsmiddelen worden verkocht of aan een onderneming die IQVIA overneemt.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens gedurende de levering van de Diensten. Wanneer de dienstverlening is beëindigd streven wij er naar de gegevens die verwerkt worden in het kader van de Diensten binnen zes maanden te verwijderen of anonimiseren, tenzij deze gegevens nog voor andere doeleinden worden gebruikt (bijvoorbeeld in het kader van fiscale verplichtingen, in welk geval wij verplicht zijn uw gegevens zeven jaar te bewaren).

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om ons te vragen om een kopie van uw informatie, om gegevens te corrigeren, verwijderen of de verwerking ervan te beperken, dan wel om ons te vragen bepaalde gegevens over te dragen aan andere organisaties. Ook heeft u het recht om indien we hebben gevraagd om uw toestemming voor verwerking van uw gegevens, deze toestemming in te trekken voor toekomstig gebruik van die gegevens.

We hopen dat we vragen die u heeft over de manier waarop we uw gegevens verwerken afdoende hebben kunnen beantwoorden. Heeft u verdere vragen omtrent uw gegevens of de uitoefening van uw rechten dan kunt u een e-mail sturen of contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming. Als deze informatie niet afdoende is, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit persoonsgegevens van de lidstaat waarin u woont, in Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

IQVIA Solutions B.V.
Postbus 23595
1100 EB Amsterdam
Email: medi-access@iqvia.com

Functionaris Gegevensbescherming: eu.dpo@iqvia.com

50957 leden

322 nieuwe leden
in de laatste 12 maanden