Medix Publishers BV verwerkt voor haar dienstverlening gegevens van haar cursisten. Hier maken persoonsgegevens onderdeel van uit. Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, bijvoorbeeld een naam of e-mailadres. Medix Publishers BV gebruikt deze gegevens om bijvoorbeeld cursisten en geïnteresseerden telefonisch, per e-mail of per post te informeren over relevante actualiteiten. Tevens gebruikt Medix Publishers BV deze persoonsgegevens om toegang tot de cursussen te verlenen, bijeenkomsten te organiseren, resultaten door te geven aan herregistratie registers en betalingen te innen. Medix Publishers BV vraagt niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk voor de bedrijfsvoering. Medix Publishers BV gaat vertrouwelijk met deze gegevens om en publiceert deze niet. Medix Publishers BV geeft de door haar leden verstrekte persoonsgegevens niet aan andere partijen tenzij dit voor de bedrijfsvoering noodzakelijk is, er een wettelijke verplichting is voor Medix Publishers BV om gegevens te delen of bij expliciete toestemming. Medix Publishers BV sluit niet uit dat haar dienstverlening in de toekomst verandert. Medix Publishers BV adviseert betrokkenen om de privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat men van deze wijzigingen op de hoogte is.


Bewaartermijn gegevens
Medix Publishers BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt. Indien een abonnement beëindigd wordt, verwijdert Medix Publishers BV de gegevens over behaalde resultaten uiterlijk vijf jaar na beëindiging. Ook wanneer u geen abonnement meer bij ons heeft, kunt u binnen een lopende registratie periode uw certificaten bij ons opvragen. Sommige persoonsgegevens moeten langer bewaard worden op grond van de wet, bijvoorbeeld om informatie door te geven aan de Belastingdienst. In dat geval bewaart Medix Publishers BV de betreffende persoonsgegevens zolang als de wet voorschrijft.


Beveiliging en aansprakelijkheid
Om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen en te beperken heeft Medix Publishers BV beveiligingsmaatregelen getroffen zoals twee-factor-authenticatie en een beveiligde website.


Websites van derden
De privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de Medix Publishers BV websites zijn verbonden. Medix Publishers BV kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.


Inzage, wijzigen, verwijdering, klachten, geen prijs stelt op verwerking van persoonsgegevens
Voor vragen over het privacybeleid van Medix Publishers BV, of vragen omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met Medix Publishers BV via privacy@medixpublishers.nl. Indien u op verwerking van bepaalde gegevens geen prijs stelt, kunt u dit ook via privacy@medixpublishers.nl aangeven. Uw e-mailadres wordt gebruikt om u toegang te geven tot het cursusmateriaal. Dat adres kan ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld het ontvangen van een nieuwsbrief en om u als lid te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van Medix Publishers BV. Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u zich op ieder moment afmelden vanuit de nieuwsbrief of via privacy@medixpublishers.nl. Onder alle nieuwsbrieven geven wij u ook de optie om zich uit te schrijven. 


Cookiebeleid
Bij het gebruik van deze website kunnen Medix Publishers BV of derden informatie over het gebruik van deze website verzamelen, bijvoorbeeld door middel van cookies. Dit zijn kleine bestanden die door uw browser op de harde schijf van uw computers/tablets/telefoons worden opgeslagen. Bij herhaald websitegebruik wordt uw browser herkend. De informatie die onder andere met behulp van cookies wordt verzameld, kan worden gebruikt om het gebruik van de website te analyseren. Zo kan bijvoorbeeld worden achterhaald welke pagina’s populair zijn en welke onderdelen in de website aanpassing behoeven. De gegevens omtrent uw gebruik van deze website deelt Medix Publishers BV niet met derden.


Verwijderen en weigeren van cookies
In uw browser kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen. Aangezien de interface van elke browser verschillend is, kunt u het beste de helpfunctie raadplegen om de cookies te verwijderen en nieuwe cookies weigeren. Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert, kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van de website gebruikmaken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers/tablets/telefoons en/of browsers, dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.


Wijziging van deze verklaringen
Medix Publishers BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring en cookieverklaring. Elke aanpassing zal Medix Publishers BV op deze pagina publiceren. Laatst aangepast op 18 mei 2018.

leden

nieuwe leden
in de laatste 12 maanden